PRIVACY POLICY

Inleiding

Ginny & Co gelooft dat vertrouwen in de bescherming van privacy van groot belang is. Ginny & Co gelooft ook dat efficiënt verzamelen, gebruiken en doorgeven van informatie tot verbetering van HRM processen leidt, vooropgesteld dat eerlijk en verantwoordelijk met deze informatie wordt omgegaan.
In deze privacy policy wordt beschreven op welke wijze Ginny & Co persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Onder ‘Persoonsgegevens’ worden in deze privacy policy verstaan gegevens die betrekking hebben op een bij Opdrachtgever werkzame persoon en/of een sollicitant van Opdrachtgever en/of een bij Opdrachtgever betrokken persoon (de ‘Persoon’) en waarmee de persoon kan worden geïdentificeerd, zoals naam, e-mail adres en telefoonnummer.
Verzamelen van persoonsgegevens
Niet voor alle werkzaamheden van Ginny & Co is het verzamelen van Persoonsgegevens nodig. In het kader van de Opdracht verzamelt en verwerkt Ginny & Co Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.
Contact met personen
Ginny & Co reageert in het kader van de Opdracht op opmerkingen en vragen die de Persoon kenbaar maakt. Ginny & Co belt bijvoorbeeld terug of heeft e-mail contact met de Persoon.

Personeelswerving

Ginny & Co gebruikt Persoonsgegevens voor doeleinden die met personeelswerving samenhangen, zoals contact via e-mail, telefoon of post.

Informatievoorziening

Ginny & Co kan Persoonsgegevens gebruiken om de Persoon van tijd tot tijd op de hoogte te houden van informatie, bijvoorbeeld door middel van een nieuwsbrief. Ginny & Co doet dit alleen als de Persoon voorafgaande toestemming voor deze informatievoorziening heeft gegevens.

Verwerking door derden

Ginny & Co kan gebruik maken van derden die namens Ginny & Co Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en anderszins verwerken. In dat geval worden met deze derden afspraken gemaakt in overeenstemming met dit privacy statement.

Wettelijke verplichtingen

Ginny & Co kan Persoonsgegevens ter beschikking stellen aan derden, maar alleen onder dringende omstandigheden, om de persoonlijke of openbare veiligheid te waarborgen of omdat Ginny & Co bij wet verplicht is Persoonsgegevens ter beschikking te stellen.

Gevoelige persoonsgegevens

Ginny & Co verzamelt geen “gevoelige persoonsgegevens”. Onder “gevoelige persoonsgegevens” worden persoonsgegevens verstaan die verband houden met ras of etnische afkomst, politieke opinies, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, of gezondheid of geslachtsleven. Als Ginny & Co ongevraagd gevoelige persoonsgegevens ter beschikking krijgt, draagt Opdrachtgever zorg voor het verkrijgen van een akkoord van een Persoon.

Raadplegen, corrigeren, verwijderen van persoonsgegevens

Als een Persoon vindt dat zijn Persoonsgegevens incorrect zijn vermeld, of niet meer wil dat de Persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, corrigeert of verwijdert Ginny & Co de Persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens

Ginny & Co beschermt voor zover mogelijk de Persoonsgegevens die Ginny & Co verzamelt, gebruikt of doorgeeft, tegen verlies, misbruik, verandering en vernietiging. Ginny & Co is echter niet verantwoordelijk voor problemen met de beveiliging van Persoonsgegevens die via internet worden uitgewisseld.

Registratie College Bescherming Persoonsgegevens

Opdrachtgever draagt zorg voor registratie van de verwerking van persoonsgegevens, ook door Ginny & Co, bij het College Bescherming Persoonsgegevens en voldoet ook voor het overige aan de Wet bescherming persoonsgegevens en overige relevante wet- en regelgeving.
Opdrachtgever draagt bovendien zorg voor een passend privacy-statement op haar website en intranet, waar een Persoon instemt met registratie van Persoonsgegevens en opname in een database en/of met het ontvangen van informatie.