PRIVACY POLICY

Inleiding

Nijman Corporate Coaching gelooft dat vertrouwen in de bescherming van privacy van groot belang is. Nijman Corporate Coaching gelooft ook dat efficiënt verzamelen, gebruiken en doorgeven van informatie tot verbetering van HRM processen leidt, vooropgesteld dat eerlijk en verantwoordelijk met deze informatie wordt omgegaan.
In deze privacy policy wordt beschreven op welke wijze Nijman Corporate Coaching persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Onder ‘Persoonsgegevens’ worden in deze privacy policy verstaan gegevens die betrekking hebben op een bij Opdrachtgever werkzame persoon en/of een sollicitant van Opdrachtgever en/of een bij Opdrachtgever betrokken persoon (de ‘Persoon’) en waarmee de persoon kan worden geïdentificeerd, zoals naam, e-mail adres en telefoonnummer.
Verzamelen van persoonsgegevens
Niet voor alle werkzaamheden van Nijman Corporate Coaching is het verzamelen van Persoonsgegevens nodig. In het kader van de Opdracht verzamelt en verwerkt Nijman Corporate Coaching Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.
Contact met personen
Nijman Corporate Coaching reageert in het kader van de Opdracht op opmerkingen en vragen die de Persoon kenbaar maakt. Nijman Corporate Coaching belt bijvoorbeeld terug of heeft e-mail contact met de Persoon.

Personeelswerving

Nijman Corporate Coaching gebruikt Persoonsgegevens voor doeleinden die met personeelswerving samenhangen, zoals contact via e-mail, telefoon of post.

Informatievoorziening

Nijman Corporate Coaching kan Persoonsgegevens gebruiken om de Persoon van tijd tot tijd op de hoogte te houden van informatie, bijvoorbeeld door middel van een nieuwsbrief. Nijman Corporate Coaching doet dit alleen als de Persoon voorafgaande toestemming voor deze informatievoorziening heeft gegeven.

Verwerking door derden

Nijman Corporate Coaching kan gebruik maken van derden die namens Ginny & Co Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en anderszins verwerken. In dat geval worden met deze derden afspraken gemaakt in overeenstemming met dit privacy statement.

Wettelijke verplichtingen

Nijman Corporate Coaching kan Persoonsgegevens ter beschikking stellen aan derden, maar alleen onder dringende omstandigheden, om de persoonlijke of openbare veiligheid te waarborgen of omdat Nijman Corporate Coaching bij wet verplicht is Persoonsgegevens ter beschikking te stellen.

Gevoelige persoonsgegevens

Nijman Corporate Coaching verzamelt geen “gevoelige persoonsgegevens”. Onder “gevoelige persoonsgegevens” worden persoonsgegevens verstaan die verband houden met ras of etnische afkomst, politieke opinies, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, of gezondheid of geslachtsleven. Als Nijman Corporate Coaching ongevraagd gevoelige persoonsgegevens ter beschikking krijgt, draagt Opdrachtgever zorg voor het verkrijgen van een akkoord van een Persoon.

Raadplegen, corrigeren, verwijderen van persoonsgegevens

Als een Persoon vindt dat zijn Persoonsgegevens incorrect zijn vermeld, of niet meer wil dat de Persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, corrigeert of verwijdert Nijman Corporate Coaching de Persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens

Nijman Corporate Coaching beschermt voor zover mogelijk de Persoonsgegevens die Nijman Corporate Coaching verzamelt, gebruikt of doorgeeft, tegen verlies, misbruik, verandering en vernietiging. Nijman Corporate Coaching is echter niet verantwoordelijk voor problemen met de beveiliging van Persoonsgegevens die via internet worden uitgewisseld.

Registratie College Bescherming Persoonsgegevens

Opdrachtgever draagt zorg voor registratie van de verwerking van persoonsgegevens, ook door Nijman Corporate Coaching, bij het College Bescherming Persoonsgegevens en voldoet ook voor het overige aan de Wet bescherming persoonsgegevens en overige relevante wet- en regelgeving.
Opdrachtgever draagt bovendien zorg voor een passend privacy-statement op haar website en intranet, waar een Persoon instemt met registratie van Persoonsgegevens en opname in een database en/of met het ontvangen van informatie.